Kennismaking Acquaintance

Wie schuilt er achter de fotograaf?

Pascal Gerrits, oorspronkelijk begonnen met analoog fotograferen in 2005. De aanleiding hiervoor was met name het Noorderlicht. Gefascineerd door dit prachtige natuurverschijnsel ben ik afgereisd naar Noorwegen. Heel spannend allemaal want destijds had ik nog geen digitale camera waarbij je direct op een display kon zien of je foto’s gelukt waren. Het moment waarop je de ontwikkelde foto’s dan in handen kreeg en zag dat het resultaat aan je verwachtingen voldeed, bracht een euforisch gevoel teweeg. Dat gevoel heb ik overigens nog steeds bij het maken van goede foto’s. Het enige verschil is dat het resultaat dus direct zichtbaar is. Alhoewel het beoogde resultaat nog wel bevestigd, en in sommige gevallen minimaal aangepast dient te worden op een computer. Mijn streven blijft om de foto's nauwelijks tot niet te bewerken.
 
Nog steeds ben ik aan het leren dan wel ontdekken wat deze prachtige vorm van kunst met zich meebrengt. Voor mijn gevoel zal dit mijn leven lang zijn aangezien ik regelmatig weer verrast word door mijn eigen creaties of doordat andere foto's/fotografen mij inspireren. Hierbij is ook het idee ontstaan om een deel van mijn foto's middels een expositie te delen waarbij een website natuurlijk niet mag ontbreken. Deze weerspiegelt mijn blik op de wereld zoals ik die op dat moment beleefde en vast heb gelegd. Na verloop van tijd verwacht ik dat er meer thema's bij gaan komen dan de vier die ik momenteel heb staan.

Klik hier om een indruk te krijgen van de analoge foto's van het Noorderlicht.

Who is behind the photographer?

Pascal Gerrits, originally started with analogue photography in 2005. The reason for this was in particular the Northern lights. Fascinated by this beautiful natural phenomenon, I traveled to Norway. All very exciting because at that time I did not have a digital camera where you directly could see on a display if your photos were successful. The moment you got hold of the developed photos and saw that the result met your expectations, created an euphoric feeling. I still have that feeling though when taking good photos. The only difference is that the result is immediately visible. Although the intended result still needs to be confirmed on a computer, and in some cases, needs some minor adjustments. However my goal is to hardly edit the photos.

I am still learning or discovering what this beautiful form of art entails. I feel that this will continue my whole life, since I am regularly surprised by my own creations or because other photos/photographers inspire me. This also gave me the idea of ​​sharing a part of my photos through an exhibition where a website should not be missing of course. It reflects my view of the world as I experienced and framed it at that moment. Over time, I expect more themes to be added than the four that I currently have.

Click here to get an impression of the analogue photos of the Northern Lights.